امیر مغنی باشی منصوریه

دوره‌های برگزارشده این استاد
نام و نام خانوادگی : امیر مغنی باشی منصوریه
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مددکاری اجتماعی

دور‌‌ه‌های امیر مغنی باشی منصوریه